Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

admin

TIẾP XÚC admin

$30,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 105

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$30,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 105

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$28,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 100

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$28,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 100

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$26,500,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 97

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$26,500,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 97

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$25,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 93

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$25,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 93

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$22,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 90

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$22,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 90

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$20,500,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 83

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$20,500,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 83

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$18,000,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 83

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$18,000,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 83

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$17,500,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 78

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$17,500,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 78

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$17,500,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 76

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$17,500,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 76

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$17,500,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 74

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$17,500,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 74

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$17,000,000

Giường: 2Phòng tắm: 2

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$17,000,000

Giường: 2Phòng tắm: 2

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$16,000,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 60

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$16,000,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 60

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$15,000,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 59

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$15,000,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 59

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$14,000,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 57

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

$14,000,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 57

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

$15,000,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 51

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

$15,000,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 51

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

$13,000,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 41

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

$13,000,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 41

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

$12,000,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 37

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

$12,000,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 37

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

$1,800

Giường: 3Phòng tắm: 2: 75

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$1,800

Giường: 3Phòng tắm: 2: 75

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$1,700

Giường: 2Phòng tắm: 2: 63

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$1,700

Giường: 2Phòng tắm: 2: 63

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$1,550

Giường: 2Phòng tắm: 2: 62

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$1,550

Giường: 2Phòng tắm: 2: 62

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$1,650

Giường: 2Bồn tắm: 1: 62

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$1,650

Giường: 2Bồn tắm: 1: 62

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$1,600

Giường: 2Bồn tắm: 1: 55

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$1,600

Giường: 2Bồn tắm: 1: 55

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$1,200

Giường: 1Bồn tắm: 1: 44

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

$1,200

Giường: 1Bồn tắm: 1: 44

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

$1,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 43

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

$1,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 43

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1: 32

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1: 32

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1: 28

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1: 28

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2: 75

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2: 75

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2: 63

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2: 63

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2: 62

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

Giường: 2Phòng tắm: 2: 62

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

Giường: 2Bồn tắm: 1: 62

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

Giường: 2Bồn tắm: 1: 62

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

Giường: 2Bồn tắm: 1: 55

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

Giường: 2Bồn tắm: 1: 55

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1: 44

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1: 44

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1: 43

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1: 43

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1: 31

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1: 31

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1: 28

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

Giường: 1Bồn tắm: 1: 28

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

$5,000

Giường: 4Phòng tắm: 3: 148

CĂN HỘ CHUNG CƯ 4 PN

admin

2 năm trước

$5,000

Giường: 4Phòng tắm: 3: 148

CĂN HỘ CHUNG CƯ 4 PN

2 năm trước

2 năm trước

$4,000

Giường: 4Phòng tắm: 3

CĂN HỘ CHUNG CƯ 4 PN

admin

2 năm trước

$4,000

Giường: 4Phòng tắm: 3

CĂN HỘ CHUNG CƯ 4 PN

2 năm trước

$3,800

Giường: 3Phòng tắm: 2: 115

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$3,800

Giường: 3Phòng tắm: 2: 115

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$4,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 131

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$4,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 131

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$3,500

Giường: 3Phòng tắm: 2: 111

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$3,500

Giường: 3Phòng tắm: 2: 111

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$3,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 106

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$3,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 106

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$3,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 99

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$3,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 99

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$2,500

Giường: 3Phòng tắm: 2: 94

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$2,500

Giường: 3Phòng tắm: 2: 94

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$1,800

Giường: 3Phòng tắm: 2: 91

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$1,800

Giường: 3Phòng tắm: 2: 91

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$1,500

Giường: 2Phòng tắm: 2: 75

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$1,500

Giường: 2Phòng tắm: 2: 75

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 72

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 72

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 69

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 69

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$1,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 44

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

$1,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 44

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 66

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 66

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 41

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 41

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 37

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 37

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 86

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 86

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 66

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 66

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 45

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 45

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 4Phòng tắm: 3: 107

CĂN HỘ CHUNG CƯ 4 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 4Phòng tắm: 3: 107

CĂN HỘ CHUNG CƯ 4 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 85

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 85

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 84

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 84

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 82

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 82

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 80

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 80

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 64

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 64

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 66

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 66

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 65

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 65

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 63

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 63

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 57

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 57

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 56

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 56

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 54

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 54

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 38

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 38

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 1Bồn tắm: 1

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 1Bồn tắm: 1

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 4Phòng tắm: 3: 153

CĂN HỘ CHUNG CƯ 4 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 4Phòng tắm: 3: 153

CĂN HỘ CHUNG CƯ 4 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 110

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 110

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 71

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 71

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 57

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 57

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 110

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 110

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 107

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 107

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 106

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 106

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 105

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 105

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 100

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 100

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 80

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 80

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 79

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 79

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 78

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 78

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 77

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 77

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 76

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 76

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 73

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 73

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 72

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 72

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 57

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 2Phòng tắm: 2: 57

CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN

2 năm trước

$2,000

VINHOMES GARDENIA CHO THUÊ CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ

Hàm Nghi, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giường: 1Bồn tắm: 1: 53

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

admin

2 năm trước

$2,000

Giường: 1Bồn tắm: 1: 53

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN

2 năm trước

15000$20,000$130/16000

Giường: 3130: 130

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

15000$20,000$130/16000

Giường: 3130: 130

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

140000$500,000$600/40000

Giường: 3150: 150

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN, CĂN HỘ PENT HOUSE

admin

2 năm trước

140000$500,000$600/40000

Giường: 3150: 150

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN, CĂN HỘ PENT HOUSE

2 năm trước

800000$550,000$700/15000000

Giường: 3Phòng tắm: 3116: 65

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN, CĂN HỘ PENT HOUSE

admin

2 năm trước

800000$550,000$700/15000000

Giường: 3Phòng tắm: 3116: 65

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN, CĂN HỘ PENT HOUSE

2 năm trước

200000$300,000$500/100000

Giường: 3Phòng tắm: 2135: 150

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

200000$300,000$500/100000

Giường: 3Phòng tắm: 2135: 150

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

Ample Modern Loft

2621 NE 17th St, Fort Lauderdale, FL 33305

Giường: 3Bồn tắm: 1Sq Ft: 2450

Loft

Vincent Fuller

5 năm trước

$2,500/mo

Giường: 3Bồn tắm: 1Sq Ft: 2450

Loft

5 năm trước

$2,500/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$2,500/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$1,900/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$1,900/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$899,000$7,600/sq ft

Luxury Loft ocean view

1137 NW 15th St, Fort Lauderdale, FL 33311

Giường: 1Phòng tắm: 2Sq Ft: 1749

Loft

Michelle Ramirez

5 năm trước

$899,000$7,600/sq ft

Giường: 1Phòng tắm: 2Sq Ft: 1749

Loft

5 năm trước

$899,000$7,600/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$899,000$7,600/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$2,200/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$2,200/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$1,900/mo

Comfortable Villa in Green

598 NW 12th Ave, Fort Lauderdale, FL 33311, USA

Giường: 3Bồn tắm: 1Sq Ft: 2180

Villa

Vincent Fuller

5 năm trước

$1,900/mo

Giường: 3Bồn tắm: 1Sq Ft: 2180

Villa

5 năm trước

$1,900/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$1,900/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$990,000$6,000/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$990,000$6,000/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$880,000$6,700/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$880,000$6,700/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$13,000/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$13,000/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$760,000$3,200/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$760,000$3,200/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$450,000$2,800/sq ft

Modern apartment

S Exchange Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$450,000$2,800/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$11,500/mo

Family home

S Crandon Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$11,500/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$250,000$2,300/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$250,000$2,300/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$12,000/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$12,000/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$990,000$31,000/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$990,000$31,000/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$25,000/mo

Gorgeous villa

S Princeton Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$25,000/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$550,000$2,300/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$550,000$2,300/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$670,000$6,500/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$670,000$6,500/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$16,000/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$16,000/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$870,000$8,500/sq ft

Luxury family home

S California Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$870,000$8,500/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$11,000/mo

Luxury apartment ocean view

W Roosevelt Rd, Chicago, IL, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$11,000/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$456,000$2,900/sq ft

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$456,000$2,900/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$3,700/mo

Confortable apartment

Metro Plaza Dr, Jersey City, NJ 07302, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$3,700/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$1,790/mo

Modern apartment

Grand St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Michelle Ramirez

5 năm trước

$1,790/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$890,000$3,690/sq ft

Amazing apartment for family

Vesey St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Michelle Ramirez

5 năm trước

$890,000$3,690/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$459,000$2,560/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

Samuel Palmer

5 năm trước

$459,000$2,560/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$890,000$3,690/sq ft

Amazing home for family

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

Michelle Ramirez

5 năm trước

$890,000$3,690/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$758,000$3,690/sq ft

Family home for sale

408 91st St, Surfside, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

Samuel Palmer

5 năm trước

$758,000$3,690/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$3,550,000$2,560/sq ft

Gorgeous in green house

8535 Byron Ave, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

Michelle Ramirez

5 năm trước

$3,550,000$2,560/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$3,500/mo

Apartment for rent in Downtown

667 NE 26th St, Miami, FL 33137, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Vincent Fuller

5 năm trước

$3,500/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$5,600/mo

Complex Building Ocean Front

34th St, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 3450

Apartment

Vincent Fuller

5 năm trước

$5,600/mo

Giường: 5Phòng tắm: 3Sq Ft: 3450

Apartment

5 năm trước

$5,600/mo

Luxury apartment with pool

34th St, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Vincent Fuller

5 năm trước

$5,600/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$7,599,000$18,900/sq ft

Villa with ocean and bay view

4545 Meridian Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Michelle Ramirez

5 năm trước

$7,599,000$18,900/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$3,900,000$17,500/sq ft

Villa with pool for sale

4528 Prairie Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Vincent Fuller

5 năm trước

$3,900,000$17,500/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$1,750,000$7,500/sq ft

Villa for sale

4981 Pine Tree Dr, Miami Beach, FL 33140

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Samuel Palmer

5 năm trước

$1,750,000$7,500/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$3,700,000$9,900/sq ft

Luxury villa with oceanview

5130 N Bay Rd, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Michelle Ramirez

5 năm trước

$3,700,000$9,900/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$1,599,000$15,000/sq ft

Villa with pool

7601 E Treasure Dr, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$1,599,000$15,000/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước