Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$2,500/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$2,500/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$899,000$7,600/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$899,000$7,600/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$1,900/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$1,900/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$450,000$2,800/sq ft

Modern apartment

S Exchange Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$450,000$2,800/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$250,000$2,300/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$250,000$2,300/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$12,000/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$12,000/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước