Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$30,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 105

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$30,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 105

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$28,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 100

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$28,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 100

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$26,500,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 97

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$26,500,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 97

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$25,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 93

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$25,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 93

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$22,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 90

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$22,000,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 90

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$20,500,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 83

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$20,500,000

Giường: 3Phòng tắm: 2: 83

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$1,800

Giường: 3Phòng tắm: 2: 75

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$1,800

Giường: 3Phòng tắm: 2: 75

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2: 75

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

Giường: 3Phòng tắm: 2: 75

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước

$3,800

Giường: 3Phòng tắm: 2: 115

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

2 năm trước

$3,800

Giường: 3Phòng tắm: 2: 115

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

2 năm trước