Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$899,000$7,600/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$899,000$7,600/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$760,000$3,200/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$760,000$3,200/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$450,000$2,800/sq ft

Modern apartment

S Exchange Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$450,000$2,800/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$250,000$2,300/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$250,000$2,300/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

$990,000$31,000/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$990,000$31,000/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$550,000$2,300/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$550,000$2,300/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$670,000$6,500/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$670,000$6,500/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước